2018 School

Subject: Dynamics of partial differential equations.

 

Jun 27-29, 2018 at KAIST (E6, Rm 1501)

 

Main lecturers (3 hours)

Vera Mikyoung Hur(UIUC)

Juhi Jang(Univ. Southern California)

Kenji Nakanishi(RIMS)

1 hour lecturers

Myeongju Chae(Hankyong National Univ.)

Yonggeun Cho(Chonbuk National Univ.)

Tatsuo Iguchi (Keio Univ.)

Donghyun Lee(Postech)

Program

Schedule (tentative)

Jun 27 Jun 28 Jun 29
9:30-10:30 Nakanishi Jang (9:00-10:00) Hur
11:00-12:00 Jang Hur (10:10-11:10) Nakanishi
(11:20-12:20) Jang
2:00-3:00 Hur Nakanishi
3:30-4:30 Iguchi Cho
4:40-5:40 Lee Chae